مقاله


کد مقاله : 139809275004446

عنوان مقاله : مدل بومی‌شدۀ دووجهی رهبری-مدیریتی بر اساس عوامل اصلی اقتصاد نوآوری در جهت توسعۀ زندگی اجتماعی و شهری (مورد پژوهش: موسسۀ مالی بانک ملت)

نشریه شماره : 31 فصل تابستان 1398

مشاهده شده : 347

فایل های مقاله : 610 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مینا قدمی Mina_071@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 علی اکبر رضایی aa-rezaie@srbiau.ac.ir استادیار دکترا
3 عباسعلی قیومی ghaiyoomi@gmail.com دانشیار دکترا

چکیده مقاله

تغییرات گسترده و جهانی‌شدن در دنیای امروز مستلزم سبک رهبری متفاوت و جدیدی است که با استفادۀ بهینه از منابع و دارایی‌های مادی و انسانی، اهداف سازمان را در جهت توسعۀ زندگی اجتماعی و شهری تحقق بخشیده و قادر به توسعۀ ظرفیت‌ها و استفاده از آن‌ها باشد. رهبرانی که با خلق چشم‌اندازهای نوین، تدوین و توسعۀ بینش‌ها و الهام‌‌بخشی موجب تحول و نوآوری شوند و با برانگیختن پیروان و ایجاد تعهد و مسئولیت‌پذیری و هماهنگی در آن‌ها، عوامل و عناصر سازمانی را به گونه‌ای به کار گیرند که هم بقای سازمان را تضمین کرده و هم موجبات رشد آن را فراهم می‌سازند. برای حصول توانمندی‌های سازمان، که خود آن نیز در گرو توانمندی منابع انسانی آن است، باید اقتصاد سازمان که یکی از ارکان اصلی حرکت سازمانی است، پویا گردد و همگام با اقتصاد جهانی گام بردارد و این خود در گرو داشتن اقتصادی نوآور و خلاقیت محور است. در این پژوهش برای بررسی رابطۀ دووجهی رهبری-مدیریت با اقتصاد نوآوری، مؤسسات مالی بانک ملت به‌عنوان جامعۀ آماری انتخاب شده‌اند. پژوهش حاضر از نوع کاربردی است. در این مطالعه از روش پیمایشی از طریق پرسشنامۀ طراحی‌شده استفاده شد؛ سپس با استفاده از نرم‌افزار Spss آمارها تجزیه و تحلیل شدند. مؤسسات مالی بانک ملت به‌عنوان جامعۀ آماری دارای 50 گروه زیرمجموعه می‌باشد که دارای 2000 نفر کارمند است؛ بر اساس جدول مورگان تعداد نمونۀ مورداستفاده در این پژوهش 322 نفر هستند. برای بررسی رابطۀ دووجهی رهبری-مدیریت با اقتصاد نوآوری، رابطۀ اقتصاد نوآوری با مؤلفه‌های دووجهی رهبری-مدیریتی مورد سنجش قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصله از تجزیه و تحلیل آماری، بین بعد عقلگرایی اقتصاد نوآوری و ابعاد فرهنگ، نوع رهبری، وظایف اصلی، هدف کاربردی مدیریت دووجهی و همچنین مدیریت دووجهی و ابعاد عقلگرایی و انسان‌گرایی و اقتصاد نوآوری رابطۀ نسبتاً معنی‌داری برقرار است که شدت جریان آن متوسط و جهت آن مستقیم است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که اقتصاد نوآوری با تمامی ابعاد مدیریت دووجهی از جمله فرهنگ، ابعاد رهبری، هدف کاربردی، وظایف اصلی و ساختار مدیریت رابطۀ معناداری دارد. بنابراین با ترسیم نقشۀ راه جدید بر اساس روش اقتصاد نوآوری می‌توان سبب خلق ارزش، یادگیری، شناخت و انگیزۀ هرچه بیشتر کارکنان گردید که این مهم خود در گرو داشتن استراتژی دووجهی رهبری-مدیریتی هموار می‌گردد.