مقاله


کد مقاله : 139810115004499

عنوان مقاله : شناسایی و اولویت بندی موانع و تبیین الگوی ساختاری -تفسیری توسعه گردشگری ورزشی ایران

نشریه شماره : 33 فصل زمستان 1398

مشاهده شده : 279

فایل های مقاله : 821 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 زهرا کیوانی هفشجانی zahrakeivani@yahoo.com دانشجو دکترا
2 علیمحمد صفانیا alimohamadsafania20@gmail.com استاد دکترا
3 محمد پورکیانی m.pourkiani46@gmail.com استادیار دکترا
4 محسن باقریان فرح آبادی mohsenbaqerian@gmail.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

لزوم توجه به افزایش درآمدزایی در کشور و اهمیت و جایگاه گردشگری ورزشی در این زمینه، توجه به این مهم را بیش‌از‌پیش ضرورت می‌بخشد.‏ هدف پژوهش حاضر، شناسایی و اولویت‌بندی موانع و آشنایی با الگوی ‎ساختاری‌ـ‌تفسیری‎‎ موانع فراروی توسعۀ گردشگری ورزشی ‏ایران است. اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ که با رویکرد آمیخته (کیفی و کمی) انجام شده است، در بخش کیفی از نوع اکتشافی و در بخش کمی به‌صورت پیمایشی است. جامعه آماری کیفی، که دربردارندۀ 15 نفر از خبرگان گردشگری، گردشگری ورزشی، و مدیریت ورزشی بوده‌ است، براساس نمونه‌گیری هدفمند، و جامعۀ ‎آماری در سطح کمی که 379 نفر از مربیان و داوران، دست‌اندرکاران و مدیران ارشد برگزاری مسابقات، بازیکنان، و تماشاچیان را دربر می‌گیرد، به‌صورت تصادفی گزینش شده‌اند. در این پژوهش، با مرور اسناد و مدارک و مصاحبه با خبرگان، موانع گردشگری ورزشی ایران، شناسایی و براساس پرسش‌نامه محقق‌ساخته رتبه‌بندی شد و سپس، روابط بین موانع با استفاده از روش الگوسازی ساختاری‌ـ‌تفسیری، تعیین شد. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده، 8 مانع به‌عنوان‌ مهم‌ترین موانع، شناسایی شدند. پس از تعیین این موانع هشت‌گانه، میزان اثرپذیری و اثرگذاری آن‌ها با استفاده از روش تحلیل میک‌‌ـ‌مک بررسی شد که براساس نتایج به‌دست‌آمده، موانع دولتی و قانونی با قدرت نفوذ 8، بالاترین تأثیر را بر موانع دیگر عدم توسعه گردشگری ورزشی داشته‌اند. نتایج این پژوهش به سیاست‌گذاران کمک می‌کند تا خط‌مشی‌ها و راهبردهای هوشمندانه‌تری ‎اتخاذ‎ کنند.