مقاله


کد مقاله : 139810185004517

عنوان مقاله : سنجش میزان آگاهی عامه مردم از اصول پایه‌ای معماری

نشریه شماره : 31 فصل تابستان 1398

مشاهده شده : 326

فایل های مقاله : 1/1 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مژگان صالح آهنگر m.salehahangar@gmail.com استاد دکترا
2 سعید تیزقلم زنوزی sae.tizqalam_zonouzi@iauctb.ac.ir دانشیار دکترا
3 مهرداد جاویدی نژاد meh.javidinejad@iauctb.ac.ir دانشیار دکترا

چکیده مقاله

با توجه به بدیهی‌بودن اهمیت معماری مناسب در کیفیت حالات و رفتارهای انسان در طول شبانه‌روز ضرورت پرداخت همه‌جانبه به این مهم از ابعاد مختلف و اساسی آن ایجاب می‌کند که شناخت اصول معماری درست در مردم نهادینه شود. با توجه به تخصصی‌شدن علم معماری و به‌تبع آن کم‌شدن آگاهی عمومیِ مردم از اصول معماری و همچنین با توجه به تأثیر متقابل معماری بر مردم و مردم بر معماری امروزه شاهد بروز مشکلاتی همچون عدم‌کنترل و نظارت کافیِ مردم بر معماری، عدم‌توجه مسئولان ذیصلاح درزمینۀ ساختمان‌سازی و معماری به نیازهای فرهنگی مردم و ...، پایین‌آمدن سطح سلیقه مردم در امور معماری چه درزمینۀ ساخت و یا خرید و اجاره ساختمان‌ها اشاره کرد. مقاله حاضر از حیث هدف آن‌یک تحقیق کاربردی، از حیث نحوه گردآوری داده‌ها از نوع تحقیقات توصیفی (غیر آزمایش) و از شاخه مطالعات میدانی است. روش انجام تحقیق به‌صورت پیمایشی بوده و به‌صورت کیفی و توصیفی- تحلیلی بوده است. در این تحقیق کیفی از ابزارهای گرداوری داده همچون روش منابع اسنادی و کتابخانه‌ای، پیمایش میدانی مانند مشاهده غیرمشارکتی برای جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها در سطح شهر استفاده شده است. جامعۀ آماری این تحقیق با توجه به تنوع فرهنگی از شهر تهران و با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شده است. برای تحلیل نتایج از نرم‌افزار SPSS 16.0 استفاده شده است. به‌طوری‌که برای نمایش نتایج از نمودارها و جداول مختلف استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در مواردی که افراد تجربۀ زندگی و لمس اطلاعات‌ پایۀ معماری را داشته‌اند درصد پاسخگویی درست کاربران بالاتر بوده و در مواردی که این اطلاعات‌ پایه آموزش داده نشده و کاربران نیز در معرض معماری صحیحی که در بردارندِ ی اصول درست نبوده‌اند درصد پاسخگویی درست به‌طور معنی‌داری پایین است.