مقاله


کد مقاله : 139810185004518

عنوان مقاله : مطالعه رویکرد سیاست فرهنگی تلویزیون بی.بی.سی. فارسی

نشریه شماره : 31 فصل تابستان 1398

مشاهده شده : 388

فایل های مقاله : 576 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 امیرمجاهد مظلومیان Immojahed@gmail.com دانشجو دکترا
2 مسعود کوثری mkousari@ut.ac.ir دانشیار دکترا
3 سیدمحمود نجاتی‌حسینی Nejati.hosseni@gmail.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

هر رسانه‌ای ‌دارای دو هدف است اول آن اهدافی که به‌صورت رسمی اعلام می‌دارد و دوم اهدافی که به دنبال آن است ولی هرگز رسماً اعلام نمی‌کند اما در اجرا مورد اعمال قرار می‌دهد. هدف از انجام این پژوهش شناخت برنامه‌های تدوین‌شده و در معنای عام سیاست فرهنگی برنامه‌های تلویزیون بی.بی.سی. فارسی است و مشخص نمودن رویکرد سیاست فرهنگی تلویزیون بی.بی.سی. فارسی در قبال جامعه ایران چه بوده و چه هدفی را دنبال می‌کند؟ بر اساس الزامات روش تحقیق تئوری داده‌بنیاد جهت تئوری پردازی در خصوص یک فرآیند اجتماعی خاص، داده‌ها از طریق تجربی به‌جای مرور ادبیات مربوط به تحقیق جمع‌آوری گردیده و ریشه زمینه‌های (Themes) اصلی از آن‌ها مشخص می‌گردد.GT یکی از انواع روش‌های پژوهش کیفی است که هدف اصلی آن بیان فرایند‌های اجتماعی و پژوهش تئوری است. این شیوه برای تبیین فرآیند پدیده‌ها در بستر اجتماعی آن‌ها مورداستفاده قرار می‌گیرد و روشی در جهت تعمیم نتایج حاصل از مشاهده‌ای خاص به نظریه‌ای جامع‌تر است. در این بررسی از برنامه‌های مذکور به‌عنوان واحد تحلیل استفاده شده است. در تحلیل محتوای کیفی به تحلیل محتوای هر واحد تحلیل به‌صورت جداگانه پرداخته می‌شود. پس از اتمام تحقیق و با توجه به پرسش‌های مطرح‌شده در ابتدای این پژوهش و جدول نهایی می‌توان نتیجه گرفت سیاست فرهنگی تلویزیون بی.بی.سی. فارسی به دنبال تغییر ذائقه فرهنگی جامعه ایران و القای فرهنگ غربی و نیز تغییر مرکز ثقل فکری از نخبگان جامعه ایران به سیاستمداران و کارشناسان فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و مذهبی موردقبول خود است. سیاست فرهنگی تلویزیون بی.بی.سی. فارسی طی بررسی به عمل آمده در پژوهش مذکور و تحلیل محتوای جداول برنامه‌ها و نتیجه‌گیری آنها در جدول نهایی، نشان می‌دهد سیاست فرهنگی تلویزیون بی.بی.سی. فارسی، تغییر فرهنگی، تغییر سیاسی و تغییر هویت ایرانی- اسلامی است که پیامد این سیاست فرهنگی براندازی نظام (تغییر نظام حاکم) است. سیاست‌های مقابله با سیاست‌های رسانه‌ای بی.بی.سی. را می‌توان در دو بعد یکی سیاست کلی و دیگری سیاست اجرایی، موردتوجه دست‌اندرکاران رسانه‌ای قرار داد.