مقاله


کد مقاله : 139810285014579

عنوان مقاله : تاثیر مهارت‌های زندگی شهروندان تهرانی بر سواد رسانه‌ای

نشریه شماره : 31 فصل تابستان 1398

مشاهده شده : 380

فایل های مقاله : 450 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 نسرین آقاملا Nasrin.aghamolla@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 لیلا نیرومند ln_niroomand@yahoo.com استادیار دکترا
3 نازنین ملکیان example@example.com استادیار دکترا
4 سمیه تاجیک اسماعیلی me@example.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

این تحقیق با هدف بررسی نقش مهارت‌های زندگی شهروندان تهرانی بر سواد رسانه‌ای آنان انجام شد. در این تحقیق از نظریه‌های سواد رسانه‌ای پاتر و مهارت‌های زندگی سازمان بهداشت جهانی استفاده شد. روش انجام این تحقیق، روش پیمایشی و ابزار اندازه‌گیری، پرسشنامه مهارت‌های زندگی ساعتچی و همکاران (1389) و پرسشنامه سواد رسانه‌ای محقق‌ساخته بود. جامعه آماری شامل شهروندان شهر تهران بود و با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه 385 نفر به دست آمد. در این پژوهش از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای استفاده شد. یافته‌های تحقیق نشان داد که مهارت‌های زندگی و مؤلفه‌های ده‌گانه آن که شامل مهارت خودآگاهی، مهارت همدلی، ارتباط مؤثر، مهارت روابط بین‌فردی، مهارت تصمیم‌گیری، مهارت توانایی حل مسأله، مهارت تفکر خلاق، مهارت تفکر انتقادی و مهارت توانایی مقابله با استرس است بر سواد رسانه‌ای شهروندان تهرانی تأثیر دارد. همچنین مهارت‌های زندگی بر ابعاد سواد رسانه‌ای که شامل بعد شناختی، بعد زیبایی‌شناختی، بعد احساسی و بعد اخلاقی است نیز تأثیر دارد.