مقاله


کد مقاله : 139811025014602

عنوان مقاله : نیازسنجی در‌ شهر: مرور نظام‌مند مطالعات انجام‌شده درزمینه‌ی سنجش نیازهای شهری

کلمات کلیدی : شهر ، نیازهای شهری ، نیازسنجی

نشریه شماره : 33 فصل زمستان 1398

مشاهده شده : 292

فایل های مقاله : 817 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مینا جلالی jalali_mina64@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 زهرا ناجی اصفهانی naji.zahra@gmail.com مربی دانشجوی دکترا
3 مهدی ژیانپور zhianpourmehdi@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

زندگی شهری امروز، نیازهای شهروندان را متنوع‌، متکثر و پیچیده‌تر کرده است. انجام نیازسنجی‌ها در شهر، تمهیدی جهت شناسایی نيازهاي مهم شهروندان، فراهم آوردن زمينه‌هاي تحقق آن‌ها و شناخت تغییرات مداوم زیست شهری است. بازخوانی و تحلیل نیازسنجی‌های انجام‌شده در شهر می‌تواند ابزاری جهت معرفی بهترین شیوه‌های اجرای نیازسنجی باشد. به‌منظور دستیابی به این هدف، در مقاله‌ی حاضر با استفاده از روش اسنادی و مرور نظام‌مند مطالعات نیازسنجی که در شهرها انجام‌یافته پیشنهاد‌هایی جهت انجام سنجش نیازهای شهری ارائه‌شده است. یافته‌ها حاکی از آن است که در مطالعات نیازسنجی‌های شهری انجام‌یافته، نقایص روش‌شناسی چون عدم تناسب گستره‌ی جامعه‌ی موردمطالعه و اهداف نیازسنجی با روش اتخاذشده، محدود بودن پیمایش‌ها به پرسش‌های بسته، فقدان توجیه بهره‌گیری از شیوه‌های نمونه‌گیری در جمع‌آوری داده‌ها، عدم اتخاذ رویکرد نمونه‌گیری صحیح و همچنین نقایصی در رابطه با نحوه‌ی استخراج مفهوم نیازها وجود دارد. اتخاذ رویکرد ترکیبی در صورت‌بندی مفهوم نیازهای شهری به دلیل اینکه علاوه بر اخذ ذهنیت شهروندان، از قابلیت‌های مدل‌های هدف محور و عینی نیز استفاده می‌کند؛ همچنین انتخاب روش پژوهش بر اساس مقتضیات مدل‌های نیازسنجی و قلمرو پژوهش ازجمله مواردی است که جهت انجام نیازسنجی‌های شهری آتی پیشنهادشده است.