مقاله


کد مقاله : 139811065014623

عنوان مقاله : طراحی الگوی ارزیابی تأثیر تولید ابری بر چابکی زنجیره تأمین

نشریه شماره : 31 فصل تابستان 1398

مشاهده شده : 356

فایل های مقاله : 958 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 صابر باقری Sb.bagheri1357@gmail.com - -
2 عباس طلوعي اشلقي toloie@gmail.com استاد دکترا
3 نازنین پیله وری Nazanin.pilevari@gmail.com دانشیار دکترا
4 علیرضا پورابراهیمی Porebrahim@gmail.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

تولید ابری از یک پارادایم جدید در راستای توانمندسازی شرکت‌های تولیدی در آینده برای اینکه پاسخگو، قابل‌تنظیم و قابل‌تطبیق و منعطف در یک کلام چابک باشند، ناشی می‌شود. هدف اصلی این پژوهش تحلیل و بررسی میزان تأثیر تولید ابری بر میزان چابکی و چالاکی زنجیره تأمین و همچنین شناسایی مؤلفه‌های اثرگذار تولید ابری در میزان چابکی زنجیره تأمین است و در این پژوهش روابط بین چابکی زنجیره تأمین (با در نظر داشتن توانمندسازها و قابلیت‌ها) و تولید ابری به‌منظور تحلیل کمی‌نمودن اثر بالقوه راه‌کارهای فناوری ارتباطی و اطلاعاتی بر چابکی زنجیره تأمین بررسی گردیده است. نوع پژوهش در تحقیق حاضر از حیث روش اجرا مدل‌سازی توصیفی است. این پژوهش از نوع کاربردی و توسعه‌ای بوده و با استفاده از مطالعه میدانی به روش مصاحبه و پرسشنامه با متخصصان و کارشناسان امر به‌منظور یافتن ابعاد و مؤلفه‌های مدل مفهومی تحقیق و میزان اهمیت آنها بر اساس مدل سوارای فازی (در شرکت ایساکو) انجام گرفته است و برای پالایش مدل مفهومی از روش دلفی فازی استفاده شده و مدلی ریاضی بر اساس ANFIS ارائه گردیده است. نتیجه حاصل از این پژوهش بر اساس رویکرد مدل تعالی سازمانی (توانمندساز و نتایج) نشان‌دهنده شناسایی مؤلفه‌های توانمندساز حاصل از به‌کارگیری تکنولوژی‌های تولید ابری و همچنین مؤلفه‌های تأثیر‌پذیر در قالب چابکی سازمانی (نتایج) است.