مقاله


کد مقاله : 139811205014719

عنوان مقاله : بررسی نظریه هیرشی در کنترل اجتماعی از دیدگاه قرآن

نشریه شماره : 33 فصل زمستان 1398

مشاهده شده : 284

فایل های مقاله : 598 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 احمد شفازاده ahmad_shafazadeh@yahoo.com مربی دکترا

چکیده مقاله

اين مقاله درصدد بررسی نظریه هیرشی در کنترل اجتماعی از دیدگاه قرآن است. برای بررسی شباهت‌ها و تفاوت‌های دیدگاه قرآن با نظریه‌های هیرشی از روش تطبیقی استفاده شده است. تراویس هیرشی که از نظریه‌پردازان کنترل اجتماعی به‌شمار می‌آید، علت اصلی عدم کج‌روی و بزهکاری فرد را پیوندهای اجتماعی او دانسته و به‌نظر او، هم‌نوایی فرد با جامعه عامل اصلی کنترل اجتماعی و پرهیز از کج‌روی است. از منظر قرآن کریم نیز، شیوه‌های مقابله با کج‌روی، به سه دسته تقسیم می‌شوند که عبارتند از: کنترل فردی، کنترل اجتماعی، و کنترل قانونی. در این پژوهش، مقولۀ کنترل قانونی یا نظام مجازاتی اسلام، با موضوعاتی ازقبیل اهداف، ویژگی‌های مجازات اسلامی، کارآمدی قضات، و عوامل انتظامی بررسی شده است، همچنين، قرآن براي بازگرداندن کج‌رو از کج‌روي، استفاده از راهکارهاي «جامعه‌پذيري دوباره»، «کنترل ارزشي»، و «کنترل عاطفي» را پيشنهاد کرده است. سرانجام، نکته مشترک دیدگاه قرآن و هیرشی این است که میزان دلبستگی و تعهدات خانوادگی، دین‌داری، تشکیل خـانواده و نـظـارت والـدیـن، و میـزان حمایـت‌ عـاطفی، اطـلاعاتی و مـادی که فرد از دیگران دریافت می‌کند، به تقویت پیوند فـرد بـا جامعـه کمک خواهند کـرد. دریـافت حمایت و احساس وجود منابع حمایتی یا حمایت ادراک‌شـده در تقویت‌ دلبستگی‌، تعهد، و باور در مورد هـنجارهای جامعه و مواظبت از همنشین در کاهش انحراف مؤثر خواهند بود.