مقاله


کد مقاله : 139812285014860

عنوان مقاله : بررسی وضعیت موجود مدیریت ارتقای سواد فرهنگی در آموزش‌و‌پرورش ایران

نشریه شماره : 33 فصل زمستان 1398

مشاهده شده : 278

فایل های مقاله : 587 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مریم جمالی Maryjamali48@yahoo.com دانشجو دکترا
2 علیرضا صادق زاده قمصری alireza_sadeqzadeh@yahoo.com استادیار دکترا
3 سيدرضا صالحي اميري dr.salehiamiri@gmail.com دانشیار دکترا
4 محسن فرمهینی فراهانی farmahinifar@yahoo.com دانشیار دکترا

چکیده مقاله

در جهان کنونی، محتوا و صورت زندگی در ابعاد مختلف، شکلی فرهنگی به‌خود گرفته و ازهمین‌رو، اهمیت مدیریت فرهنگی بیش‌از‌پیش نمایان شده است. در این مقاله، به‌منظور تبیین وضعیت موجود، پس از پژوهش و مطالعه اسناد، کتاب‌ها، و مصاحبه با استادان و متخصصان مدیریت فرهنگی و آموزش‌و‌پرورش، 33 مورد شناسایی شده و نتیجه در قالب پرسش‌نامه (پس از تأیید اعتبار و روایی و همچنین، تأیید استادان فن) بین 30 نفر از مدیران حوزه‌های مختلف ستادی، اجرایی، و میانی آموزش‌و‌پرورش توزیع شده است. سپس، داده‌های به‌دست‌آمده با استفاده از نرم‌افزار Minitab16 و آزمون T مستقل، تحلیل، و درنهایت، نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها، و تهدیدها براساس دیدگاه مخاطبان تعیین شده‌اند. پس از بررسی نتایج به‌دست‌آمده از تحلیل داده‌ها، «تأثیرپذیری برنامه‌های درسی و آموزشی از جریان‌های سیاسی» به‌عنوان نقطه‌ضعف و «وجود پیوست فرهنگی و مهندسی فرهنگی در تهیۀ برنامه‌های آموزشی و درسی»، «سند برنامه‌ درسی ملی»، «سند ملی آموزش‌و‌پرورش (سند تحول بنیادین)»، و «فراوان بودن چهره‌های فرهنگی در میان نخبگان سیاسی» به‌عنوان نقاط قوت، در تعیین وضعیت موجود مدیریت ارتقای سواد فرهنگی در آموزش‌و‌پرورش، مواردی هستند که توسط مخاطبان تأیید نشده‌اند. همچنین، مخاطبان، موارد «برنامه‌ریزی برای جلوگیری از فرار مغزها» و «قابلیت‌های بازتولید هویت فرهنگی، تعصب خانوادگی در کشور» را از بین فرصت‌ها و موارد «قدرت هدایت افکار عمومی از طریق رسانه‌ها و فرهنگ‌سازی در شرایط بحرانی» و «ناتوانی هنجارها و ابزارهای فرهنگی در مقابله با هجوم فرهنگ بیگانه» را از بین تهدیدها، تأیید نکرده‌اند. موارد دیگر مطرح‌شده در پرسش‌نامه، موردتأیید پاسخ‌دهندگان قرار گرفته است.