مقاله


کد مقاله : 139812285014861

عنوان مقاله : مسئله اجتماعی از منظر پارادایم مدرن و پست مدرن (با تأکید بر اندیشه های مارکس، دورکیم، وبر، و دریدا)

نشریه شماره : 32 فصل پاییز 1398

مشاهده شده : 359

فایل های مقاله : 590 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حمید پارسانیا h.parsania@ut.ac.ir دانشیار دکترا
2 نوراله نورانی nourani313@gmail.com مدرس دکترا

چکیده مقاله

هدف پژوهش حاضر این است که «مسئله اجتماعی» را از منظر دو پارادایم مدرن و ‌پست‌مدرن مورد مطالعه و واکاوی قرار دهد. سیر اندیشه اجتماعی در اروپا، پس از رنسانس شاهد ظهور دو منظومه فکری مجزا بوده که در قالب دو جریان «مدرن» و «‌پست‌مدرن» قابل تفکیک است. هریک از این رویکردها، مبتنی بر بنیادهای معرفت شناختی خود، مسئله اجتماعی را به شیوه‌ای خاص تعریف و معنا می‌کنند. به گونه‌ای که در هریک از رویکردهای نظری مدرن و ‌پست‌مدرن، مسئله اجتماعی وجه تعریفی و چارچوب تبینی متفاوتی می‌یابد. در همین راستا، با اتکا بر «روش تحلیل محتوای کیفی» اندیشه‌های اجتماعی «کارل مارکس»، «امیل دورکیم» و «ماکس وبر» به عنوان متفکرین کلاسیک و مدرن جامعه‌شناسی و «ژاک دریدا» به عنوان مهم‌ترین چهره پساساختاگرایی، پیرامون مفهوم مسئله اجتماعی مورد واکاوی قرار گرفته است. نتایج تحلیل نشان می‌دهد که از منظر اندیشه اجتماعی مدرن، مسئله اجتماعی، وجودی عینی داشته و می‌توان از طریق علمِ جامعه‌شناسی آن را کشف، تبیین و پیش‌بینی نمود. درحالی‌که از نظر دریدا، مسئله اجتماعی برساخته‌ای اجتماعی است که منبع تولید آن قدرت است و هیچ معیار صدق و کذبی جهت شناخت آن وجود ندارد. متفکرین مدرن در حوزه مسئله اجتماعی درصدد «مسئله شناسی» و تعیین مکانیسم شناخت مسئله اجتماعی هستند ولی در نقطه مقابل، اندیشمندان پساساختارگرا قائل بر «مسئله سازی» هستند.