درباره ما


اهداف فصلنامه

1. ايجاد زمينه براي انتشار مقالات علمي ـ پژوهشي در حوزه مسائل فرهنگي ـ اجتماعي كشور؛

2. مساعدت به نظام سياست‌گذاري و تصميم‌گيري فرهنگي ـ اجتماعي كشور؛

3. اشاعه و توسعه ادبيات مطالعات راهبردي و سياست‌گذاري در ميان محققان و پژوهشگران علوم اجتماعي؛

4. ايجاد زمينه براي پيوند تحقيقات و مطالعات اجتماعي و فرهنگي با حوزه سياست‌گذاري و تصميم‌گيري كشور؛

5. ارتقاي كيفيت راهبردها و سياست كلان كشور در حوزه‌هاي فرهنگي ـ اجتماعي.