راهنمای تدوین مقاله


فصلنامه راهبرد اجتماعي فرهنگي به‌منظور ايجاد زمينه براي انتشار مقالات علمي ـ پژوهشي در حوزه مسائل اجتماعي و فرهنگي كشور، تازه‌هاي پژوهشي صاحب‌نظران اين حوزه را منتشر مي‌كند تا در دسترس علاقه‌مندان قرار گيرد.

مقالات ارسالي بايد شرايط زير را دارا باشند:

الف) شرايط علمي

1. مقاله بايد داراي اصالت و نوآوري (Original research)، تحليلي و نتيجه كاوش‌هاي نويسنده يا نويسندگان باشد.

2. در نگارش مقاله بايد روش تحقيق علمي رعايت شود و از منابع معتبر و اصيل نيز استفاده شده باشد.

توضيح: مقاله پس از دريافت، نخست در هيأت تحريريه بررسي و ارزيابي مي‌شود و در صورت داشتن شرايط لازم، براي داوران ارسال مي‌گردد. پس از وصول ديدگاه‌هاي داوران، نتايج و امتيازات كسب شده، در هيأت تحريريه مطرح مي‌شود و درصورت كسب امتيازات كافي و پذيرش آن، در نوبت چاپ قرار مي‌گيرد.

ب) شرايط نگارش

1. مقاله بايد از جهت نگارش، ساختاري محكم و استوار داشته باشد و اصول فصاحت و بلاغت در آن رعايت شود.

2. عنوان مقاله بايد كوتاه و گويا باشد.

3. نام مؤلف يا مؤلفان همراه با درجه علمي، نشاني محل كار و نشاني اينترنتي (Email) ذكر شود (در قسمت خواسته شده در سايت).

يادآوري مهم: فايل ارسالي حتماً بايد بدون نام و مشخصات نويسنده باشد.

4. چكيده فارسي حداكثر پانزده سطر (150 تا 200 كلمه) باشد.

5. كليدواژه فارسي حداكثر شش كلمه باشد.

6. مقاله بايد داراي مقدمه روشن و دقيق باشد چنانكه خواننده را براي ورود به مبحث اصلي آماده سازد.

7. بيان پيشينه تحقيق از شرايط مقاله است.

8. در متن اصلي مقاله بايد موضوع به‌طور روشن تحليل شود.

9. مقاله بايد داراي نتيجه‌گيري دقيق باشد.

10. چكيده انگليسي حداكثر پانزده سطر (150 تا 200) كلمه باشد.

11. كليدواژه انگليسي حداكثر شش كلمه باشد.

12. نام نويسنده و درجه علمي و محل كار به لاتين ذكر شود.

13. ارجاعات متن بايد داخل پرانتز به ترتيب نام نويسنده، سال و صفحه ذكر شود؛ مثال: (زرين‌كوب،  1372: 254) (Giddens, 2009: 14).

14. منابع و مآخذ پاياني بايد به ترتيب زير ذكر شود:

الف: كتاب

نام خانوادگي (شهرت)، نام، سال انتشار (درون پرانتز)، نام كتاب، نام مترجم يا مصحح، شهر محل نشر، نام ناشر، نوبت چاپ

ب: نشريه

نام خانوادگي (شهرت)، نام، سال انتشار (درون پرانتز)، عنوان مقاله (درون گيومه) نام نشريه، شماره دوره، صفحات مقاله (از ص تا ص)

ج: مجموعه مقالات

نام خانوادگي، نام ، سال انتشار (درون پرانتز)، عنوان مقاله (درون گيومه)، نام گردآورنده يا ويراستار، نام مجموعه مقالات، محل نشر، نام ناشر، شماره صفحات مقاله ( از ص تا ص)

د: سايت‌هاي اينترنتي

نام خانوادگي، نام، (آخرين تاريخ)، عنوان موضوع (درون گيومه)، نام و نشاني اينترنتي به صورت ايتاليك

ه‍: لوح فشرده

نام خانوادگي، نام، سال انتشار (درون پرانتز)، عنوان، نام لوح فشرده، محل نشر، نام ناشر

15. مقاله بايد حداكثر 25 صفحه و هر صفحه در 23 سطر تنظيم شود.

16. مقاله بايد از طريق سايت فصلنامه ارسال شود.

17. اسامي خاص و اصطلاحات لاتين و تركيبات خارجي بلافاصله پس از فارسي آن داخل پرانتز در متن مقاله ذكر شود.

18. مقالات مستخرج از پايان‌نامه بايد تأييد استاد راهنما را همراه داشته باشد.

19. مقالات ارسالي به‌هيچ وجه برگردانده نمي‌شود.

20. مقاله نبايد در هيچ مجله يا همايشي ارائه شده باشد.

يادآوري 1: مجله در پذيرش يا نپذيرفتن مقاله همچنين ويراستاري آن آزاد است.