آخرین شماره


شماره 14 سال 4
بهار 1394
دانلود فایل

1 - بررسي نقش شركت‌هاي كوچك و متوسط دانش‌بنيان در شاخۀ توليد دانش و فناوري، بر كاهش اثرات تحريم‌هاي محصولات الكترونيك فناوري بالا عليه ايران ( DOI : 0)
( محمدتقي اميني - سيدمحمد ميرمحمدي - حسن قصاع )
2 - بررسي تأثير ميزان استفاده از انواع رسانه‌ها بر سرمايه اجتماعي (مورد مطالعه: جوانان 29- 15 ساله ساكن شهر شيراز) ( DOI : 0)
( آرمان حيدري - عبدالرحيم دهقاني )
3 - الگويي مطلوب از شاخص‌هاي سنجش امور فرهنگي در رسانه ملي ( DOI : 0)
( محمد سليمي - سيدرضا صالحي اميري )
4 - بررسي تأثير توسعه منطقه عسلويه بر كيفيت زندگي (با رويكرد رشد صنعتي) ( DOI : 0)
( نگين حجازي - رضا فاضل - علی نقی فقیهی )
5 - مديريت پايدار گردشگري (مطالعه موردي: شهر بجنورد) ( DOI : 0)
( عباس عليپور - مژگان بايندر )
6 - مخاطره‌هاي بافت فرسوده شهر تهران از ديدگاه كنشگران عادي ( DOI : 0)
( ايرج قاسمي - احمد پوراحمد - حسين حاتمي‌نژاد )
7 - بررسي تأثير دينداري دروني و بيروني بر انسجام ملي (مطالعه موردي: شهروندان شهر مشهد) ( DOI : 0)
( سيدمرتضي نوعي باغبان - سيدعليرضا آقاحسيني - سيدجواد امام‌جمعه‌زاده )
8 - اعتياد اينترنتي و عوامل مؤثر بر آن در بين دانش‌آموزان دختر دبيرستان‌هاي شهر كرمان ( DOI : 0)
( سوده مقصودي - سميرا تندولي )
9 - مدل معادلات ساختاري رابطه مؤلفه‌هاي دينداري با مؤلفه‌هاي سلامت اجتماعي دانشجويان ( DOI : 0)
( مجيد كفاشي )