آخرین شماره


شماره 12 سال 3
پاییز 1393
دانلود فایل

1 - بي‌انضباطي و قانون‌گريزي: در جست‌وجوي طرحي نو براي حاكميت قانون در ايران ( DOI : 0)
( محمد رضايي )
2 - بررسي رابطه عوامل جامعه‌پذيري (خانواده و رسانه‌هاي جمعي) و ميزان گرايش به قانون‌گريزي (مورد مطالعه: شهر ياسوج) ( DOI : 0)
( اصغر ميرفردي - فروغ فرجي )
3 - بازاريابي اجتماعي، رهيافتي جهت تغيير نگرش‌ها نسبت به دوره نظام وظيفه عمومي ( DOI : 0)
( طهمورث حسنقلي‌پور - مرتضي انوشه - سيدمجتبي موسوي نقابي - سيدعلي حسيني )
4 - بررسي جايگاه تفكر انتقادي در منابع دانشگاهي ـ مطالعاتي رشته جامعه‌شناسي ( DOI : 0)
( شهناز هاشمي - سمانه سادات سديدپور )
5 - بازشناسي مفهوم سوغات در گردشگري مذهبي ( DOI : 0)
( فرامرز نودهي - حسين بهروان - علي يوسفي - احمد محمدپور )
6 - شهررسانه‌اي؛ از هم‌ازفزايي صنعت رسانه تا توسعه اقتصاد دانش‌محور (بررسي تطبيقي سه شهر رسانه‌اي درمنطقه خاورميانه) ( DOI : 0)
( احسان پوري - علي‌اكبر فرهنگي - محمد سلطاني‌فر - عباس طلوعي اشلقي )
7 - تحليل كيفي پيوند حمايت اجتماعي و تغذيه با شير مادر در بين مادران شاغل شهر اصفهان ( DOI : 0)
( سعيده الهي‌دوست - علي رباني )