آخرین شماره


شماره 9 سال 3
زمستان 1392
دانلود فایل

1 - اقتصاد سياسي ثبات ( DOI : 0)
( عبدالمحمود محمدي لرد - مهدي ميرمحمدي )
2 - مطالعه ثبات و تغييرات روابط خانوادگي در دو دهه 1360 و 1380 ( DOI : 0)
( هاجر پاك‌كردكندي - علي ربيعي )
3 - بررسي عوامل مرتبط با هويت ملي و هويت قومي (مطالعه موردي: دانشجويان دانشگاه تبريز) ( DOI : 0)
( حسين ميرزائي - توكل آقاياري هير - سجاد قربانپور )
4 - ارائه مدلي براي ارتقاي سطح همكاري‌هاي علمي ـ بين‌المللي در آموزش عالي ايران ( DOI : 0)
( هدي‌سادات محسني - حميدرضا آراسته - نادرقلي قورچيان - پريوش جعفري )
5 - كاوش كيفي ورزش باستاني زورخانه (مطالعه موردي: ورزشكاران شهر كرمان) ( DOI : 0)
( داريوش بوستاني - سينا اميني‌زاده )
6 - رابطه سرمايه فرهنگي و مهارت حل مسئله در بين دانشجويان ( DOI : 0)
( سيروس احمدي - مريم درفشان )