آخرین شماره


شماره 6 سال 2
بهار 1392
دانلود فایل

1 - بررسي ساختار و محتواي ارزشي نسل‌ها (مطالعه موردي: شهروندان بالاي 18 سال شهر كرمان) ( DOI : 0)
( داريوش بوستاني - مسعود چاري‌صادق )
2 - آسيب‌شناسي فضاي مجازي؛ بررسي تأثير استفاده از اينترنت بر انزواي اجتماعي دانشجويان ( DOI : 0)
( علي ربيعي - فرشته محمدزاده )
3 - بررسي اثرات استفاده از برنامه‌هاي ماهواره‌اي بر هويت ديني ( DOI : 0)
( رضوان قصابي - سولماز چمني - رحمان عزتي - نادر صنعتي شرقي )
4 - ارزيابي وضعيت توسعه منطقه‌اي در ميان شهرستان‌هاي استان آذربايجان شرقي ( DOI : 0)
( حسين قنبري - شهاب نوبخت حقيقي - مسعود موسي‌خاني )
5 - كنكاشي در سابقه تاريخي برخي واژگان گويش‌هاي رايج در آذربايجان ( DOI : 0)
( احمد رضايي - فاطمه محمدزاده )
6 - بررسي تأثير سرمايه اجتماعي بر كيفيت زندگي شهروندان شهر ياسوج ( DOI : 0)
( سيروس احمدي - اصغر ميرفردي - محمدحسين ابتكاري )
7 - تحليلي بر كيفيت زندگي زنان دچار طلاق عاطفي (مطالعه موردي: شهركرد) ( DOI : 0)
( عباس يزداني - منصور حقيقتيان - حميد كشاورز )