آخرین شماره


شماره 5 سال 2
زمستان 1391
دانلود فایل

1 - تبيين سطح فساد: بررسي تطبيقي اثر كيفيت حاكميت و حكمراني خوب ( DOI : 0)
( محمد فاضلي - محدثه جليلي كناري )
2 - بررسي تأثير سرمايه اجتماعي بر شادكامي (مطالعه موردي: شهر كرمان) ( DOI : 0)
( مهدي اميركافي - بهنام زارع )
3 - رابطه هويت ديني معلمان با هويت ديني دانش‌آموزان مدارس شهر تهران ( DOI : 0)
( محمود جمالي فيروزآبادي - آذيتا اخلاقي )
4 - بررسي رابطه دينداري و بيگانگي اجتماعي (مورد مطالعه: دانشجويان دانشگاه تربيت مدرس) ( DOI : 0)
( سيدحسين سراج‌زاده - رضوان قصابيان - سولماز چمني )
5 - نظام اخلاق حرفه‌اي در تبليغات بازرگاني ( DOI : 0)
( علي‌اكبر فرهنگي - محمد سلطاني‌فر - بيتا شاه‌منصوري )
6 - نقش گردشگري فرهنگي در توسعه مناسبات جمهوري اسلامي ايران و جمهوري آذربايجان ( DOI : 0)
( علاء‌الدين محمدي ميخوش )