آخرین شماره


شماره 16 سال 4
پاییز 1394
دانلود فایل

1 - بررسي تجربي رابطه دينداري، خودكنترلي و رفتار انحرافي ( DOI : 0)
( اكبر عليوردي‌نيا - رحمت‌الله معمار - سيمين نصرتزهي )
2 - مطالعه اثر دينداري بر پايبندي اخلاقي در يك جمعيت دانشجويي ( DOI : 0)
( سيدحسين سراج‌زاده - فرشيد رحيمي )
3 - نظام «نگرش ـ آينده‌پژوهي» اسلامي ( DOI : 0)
( محمدرحيم عيوضي - عبدالرحيم پدرام )
4 - بررسي و مقايسه وضعيت هويت دانشجويان ترم اوّل و ترم آخر واحدهاي دانشگاهي دانشگاه آزاد اسلامي شهر تهران ( DOI : 0)
( سيمين دركي - حميدرضا آراسته )
5 - نقش چارچوب‌هاي شناختي مديران در شكل‌گيري چشم‌انداز سازمان با كمك نظريه‌پردازي داده‌بنياد در سازمان‌هاي خدماتي ايران ( DOI : 0)
( محمدحسين نقوي - شاهين جعفرپور )
6 - ويژگي‌هاي فراغتي و كاركردي خانواده و تأثير آن بر رضايت از زندگي خانوادگي (مورد مطالعه: خانواده‌هاي شهر كرمان) ( DOI : 0)
( سعيده گروسي - سميه سبزعلي‌پور - محمدحسن شمس‌الديني )
7 - فراتحليل تحقيقات درباره تأثير بعد خانوار بر موفقيت تحصيلي فرزندان (آيا فرزند بيشتر موجب موفقيت تحصيلي كمتر مي‌شود؟) ( DOI : 0)
( مسعود عالمي نيسي )
8 - انقلاب اسلامي و انكشاف منطق تاريخ ايران (تأملي در نسبت انقلاب اسلامي با ايران) ( DOI : 0)
( ْسيدجواد طاهايي )
9 - عوامل اجتماعي مؤثر بر شادماني اجتماعي معلمان شهر اصفهان ( DOI : 0)
( منصور حقيقتيان )