آخرین شماره


شماره 17 سال 5
زمستان 1394
دانلود فایل

1 - تحليل وضعيت شبكه‌هاي اجتماعي مجازي بر اساس مدل SWOT ( DOI : 0)
( نجات اميري - اصحاب حبیب زاده )
2 - گونه‌شناسي كاربران رسانه‌هاي اجتماعي ( DOI : 0)
( محمدسعيد ذكايي - محمدحسين حسني )
3 - تحليل جامعه‌شناختي پيامدهاي رسانه‌هاي اجتماعي بر ارزش‌هاي جوانان ايراني ( DOI : 0)
( صمد رسول‌زاده اقدم - سيداحمد ميرمحمدتبار - سيمين افشار - صمد عدلی پور )
4 - شناسايي و رتبه‌بندي ميزان موفقيت شبكه‌هاي اجتماعي در ايفاي نقش‌هاي آموزشي از نظر نخبگان رسانه ( DOI : 0)
( مستوره عزت‌زاده - علي ربيعي - علي‌اكبر فرهنگي - محمد سلطاني‌فر )
5 - ارائه الگويي جهت سياست‌گذاري فرهنگي رسانه‌ها در ايران ( DOI : 0)
( شهرود اميرانتخابي - سيدرضا صالحي اميري - محمد سلطاني‌فر - علي‌اكبر رضايي )
6 - تحليل محتواي پيامك‌هاي تلفن همراه دانشجويان دانشگاه‌هاي شهر آستارا و تالش ( DOI : 0)
( سوده مقصودي - ثريا پورنصيري )
7 - بررسي جغرافياي الگوي رأي‌دهي در ايران (با تأكيد بر انتخابات دوره هفتم تا يازدهم رياست جمهوري) ( DOI : 0)
( سعيده اميني )
8 - علل پايداري و گسترش شبكه‌هاي هرمي در دهۀ 1380 (پژوهشي كيفي از تجربه فعالان شبكه كوئست در تهران) ( DOI : 0)
( آرش نصراصفهاني - اسماعيل غلامي‌پور - اسماعیل شیرعلی )
9 - بررسي ميزان شناخت كارشناسان فرهنگي از اهداف فرهنگي سند چشم‌انداز 1404 و رابطه آن با احتمال تحقق اهداف فرهنگي سند ( DOI : 0)
( سوره شاهعلي‌زاده - شهناز هاشمي )