آخرین شماره


شماره 19 سال 5
تابستان 1395
دانلود فایل

1 - منابع قدرت نرم در سياست‌هاي كلي نظام؛ موردكاوي سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه جمهوري اسلامي ايران ( DOI : 0)
( سیدمحمدجواد قربی - علی اکبر جعفری )
2 - شناسايي عوامل تأثيرگذار بر اثربخشي تبليغات فرهنگي بر مبناي نظريه‌ برخاسته از داده‌ها و ارائه الگوي اثربخشي تبليغات‌فرهنگي ( DOI : 0)
( مریم سهرابی رنانی - علي رشيدپور - اکبر اعتباریان )
3 - بررسي جايگاه و نقش راهبردي دين در جامعه‌هاي آينده؛ واكاوي مطالعات جامعه‌شناختي دين با تأكيد بر رويكرد دين به مثابه انتخابي عقلاني ( DOI : 0)
( عباس اسکوئیان - مرتضی رستمی )
4 - تبيين عوامل اجتماعي و فرهنگي مؤثر بر فرهنگ شهروندي شهروندان تهراني در سال 1393 ( DOI : 0)
( محسن نیازی - مرتضی جعفرپور )
5 - مطالعه جامعه‌شناختي رابطه دينداري و اعتماد اجتماعي با گرايش به ايثارگري در استان كهگيلويه و بويراحمد ( DOI : 0)
( بيژن زارع - هومان دانشپذیر )
6 - بررسي عوامل مؤثر بر ميزان تقديرگرايي در نواحي روستايي (مطالعه موردي: شهرستان كنارك) ( DOI : 0)
( هادی راستی - اسماعیل رحمانی )
7 - ارزيابي سياست‌هاي حمل و نقل شهري ايران (مورد مطالعه: تحليل محتواي مصوبات شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهر تهران) ( DOI : 0)
( مهسا حاجیانی - مرتضی خلیلی )
8 - شايعه و عوامل اجتماعي مؤثر در پذيرش آن ( DOI : 0)
( فرح ترکمان - زینب شهابی )
9 - تحليل اجتماعي الگوهاي مصرف انرژي در شهر تهران ( DOI : 0)
( سیدامیر طالبیان - محسن ابراهیم‌پور - احمد ملاکی )
10 - عوامل مؤثر بر سرانه مصرف آب خانواده‌هاي تهراني ( DOI : 0)
( حسن دهقان - ناصر پوررضا کریم‌سرا )