آخرین شماره


شماره 20 سال 5
پاییز 1395
دانلود فایل

1 - بررسی مهم‌ترین چالش‌ها و راهبردهای آموزش‌های مهارتی در ایران ( DOI : 0)
( مهدي نويدادهم - حميد شفيع‌زاده )
2 - الگوی نظام‌مند اصلاح و ارتقای فرهنگ عمومی در کشور بر اساس اندیشه مقام معظم رهبری ( DOI : 0)
( میثم لطیفی - محمد عبدالحسین‌زاده )
3 - بررسی تأثیر سیاست‌های تحصیل اتباع افغانستانی در ایران (مورد مطالعه: شهر تهران) ( DOI : 0)
( آرش نصراصفهاني - سیدحسن حسینی )
4 - تأثیر ارزش‌های اجتماعی بر سبک زندگی جوانان، با تأکید بر فرهنگ و قومیت لر (مطالعه موردی: شهر یاسوج) ( DOI : 0)
( عبدالرضا ادهمی - نعمت شجاعی )
5 - تحلیل رابطه سرمایه اجتماعی و سبک زندگی با گرایش به فرزندآوری (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ( DOI : 0)
( صمد رسول‌زاده اقدم - سیمین افشار - صمد عدلی پور - سيداحمد ميرمحمدتبار )
6 - مطالعه تعیین‌کننده جامعه‌شناختی فرزندآوری (موردکاوی: زنان متأهل شهر تهران) ( DOI : 0)
( سولماز چمني - عالیه شکربیگی - محمود مشفق )
7 - چگونگی تأثیرگذاری تحصیلات زنان بر تأخیر در فرزندآوری : نتایج یک مطالعه کیفی در بین دانشجویان دانشگاه‌های تهران ( DOI : 0)
( حجیه بی‌بی رازقی نصرآباد )
8 - مهاجرت‌های روستایی در ایران و پیامدهای آن بر جامعه روستایی ( DOI : 0)
( ولی‌اله رستمعلی‌زاده - قربان حسینی )
9 - تحلیل بسترهای اجتماعی فرهنگی کاهش باروری در ایران ( DOI : 0)
( رسول صادقی )
10 - بررسی کژکارکردی خانواده و عوامل مؤثر بر آن در شهر پاوه ( DOI : 0)
( اسماعیل بلالی - یسرا عابدی )
11 - تحلیل جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر میزان گرایش زوجه به طلاق ( DOI : 0)
( سیدعبدالحسین نبوی - کریم رضادوست - سحر مجتهدزاده - مرضیه شهریاری )
12 - تحلیل جامعه‌شناختی راهبردهای مشارکت مردم در پرداخت مالیات‌های محلی (عوارض خدمات شهری) در بین شهروندان کرج ( DOI : 0)
( قربانعلی سبکتکین ریزی - احمد جعفری )