آخرین شماره


شماره 32 سال 8
پاییز 1398
دانلود فایل

1 - بررسی تأثیر ویژگی‌های کارآفرینان بر پیشرفت کسب‌وکارهای نوپا در ایران ( DOI : 0)
( مهرداد بخشی - کمال سخدری - سید مجتبی سجادی )
2 - مسئله اجتماعی از منظر پارادایم مدرن و پست مدرن (با تأکید بر اندیشه های مارکس، دورکیم، وبر، و دریدا) ( DOI : 0)
( حمید پارسانیا - نوراله نورانی )
3 - سیاستگذاری فرهنگی جمهوری اسلامی ایران : پیشینه، الگوها و آسیب‌ها (با تاکید بر مفهوم مرجعیت) ( DOI : 0)
( مهدی رمضانی - اصغر پرتوی - حسن عیوض زاده - فرشید جعفری )
4 - راهبردهای برنامه‌ریزی صنایع فرهنگی بومی؛ رویکردها، اصول، و الگو ( DOI : 0)
( میلاد پوررجبی - حسین میرزایی - محمدجواد یداللهی‌زاده )
5 - بررسی ارتباط و تاثیر ادراک فساد بر سرمایه اجتماعی(مطالعه موردی: جمعیت شهری استان مازندران) ( DOI : 0)
( محسن دهقان - علی رحمانی فیروزجاه - علی اصغر عباسی اسفجیر )
6 - ارزیابی دیپلماسی ورزشی جمهوری اسلامی ایران با استفاده از مدل تاپسیس ( DOI : 0)
( محمدحسن پيمان‌فر - عليرضا الهي - سید محمد کاظم سجادپور - مهرزاد حميدي )
7 - ابعاد حقوقی انتقال فناوری هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز در حقوق بین‌الملل ( DOI : 0)
( رضا منتظری مقدم - عباس کوچ نژاد - مژگان رامین نیا )