آخرین شماره


شماره 33 سال 8
زمستان 1398
دانلود فایل

1 - نیازسنجی در‌ شهر: مرور نظام‌مند مطالعات انجام‌شده درزمینه‌ی سنجش نیازهای شهری ( DOI : 0)
( مینا جلالی - زهرا ناجی اصفهانی - مهدی ژیانپور )
2 - بررسی وضعیت موجود مدیریت ارتقای سواد فرهنگی در آموزش‌و‌پرورش ایران ( DOI : 0)
( مریم جمالی - علیرضا صادق زاده قمصری - سيدرضا صالحي اميري - محسن فرمهینی فراهانی )
3 - رویکردی میان‌رشته‌ای به مسئولیت مدنی دولت در خط‌مشی‌گذاری عمومی ( DOI : 0)
( مرتضی گودرزی - علی اصغر پورعزت - احمد توکلی )
4 - عوامل مؤثر بر شکل‌گیری تعارض‌های فرهنگی فراروی دانشجویان (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه بین‌المللی امام ‌خمینی(ره)) ( DOI : 0)
( محمدرحیم عیوضی - امیر گروسی )
5 - بررسی نظریه هیرشی در کنترل اجتماعی از دیدگاه قرآن ( DOI : 0)
( احمد شفازاده )
6 - گونه‌شناسی الگوهای ذهنی شهروندان در توسعه فرهنگی غرب کشور (مطالعه موردی استان‌های کردستان، کرمانشاه، و ایلام) ( DOI : 0)
( خلیل نوروزی - احسان ملانوری شمسی - حامد ملانوری شمسی )
7 - شناسایی و اولویت بندی موانع و تبیین الگوی ساختاری -تفسیری توسعه گردشگری ورزشی ایران ( DOI : 0)
( زهرا کیوانی هفشجانی - علیمحمد صفانیا - محمد پورکیانی - محسن باقریان فرح آبادی )